Γενική Υποχρέωση

21. Ο Επίτροπος υποχρεούται να φροντίζει ότι κατά την ως άνω άσκηση των αρμοδιοτήτων του διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης, της αντικειμενικότητας και της αναλογικότητας.