Γενική Υποχρέωση

21. Προς τον σκοπό άσκησης όλων των αρμοδιοτήτων του δυνάμει του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος υποχρεούται να φροντίζει ότι κατά την ως άνω άσκηση των αρμοδιοτήτων του διασφαλίζονται οι αρχές της διαφάνειας, της ισότιμης μεταχείρισης, της αντικειμενικότητας και της αναλογικότητας.