Περιπτώσεις όπου απαιτούνται δημόσιες ακροάσεις

24. (α) Σε σχέση με τις πιο κάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του, ο Επίτροπος οφείλει, πριν προβεί σε άσκησή τους, να διεξάγει δημόσια ακρόαση στην οποία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι παροχείς που επηρεάζονται άμεσα από την άσκηση των εν λόγω εξουσιών:

(i) σε σχέση με την έκδοση διαταγμάτων για τον καθορισμό και ρύθμιση του πλαισίου χρεώσεων και τελών, συμπεριλαμβανομένων του κατώτατου και ανώτατου επιπέδου τιμών των παροχέων υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή του παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 20(ιζ) και (ιη),

(ii) Σε σχέση με την απόφαση το εάν τα προβλεπόμενα τέλη σε συμφωνίες διασύνδεσης, χρήσης εγκαταστάσεων και πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή στο δίκτυο ταχυδρομικών υπηρεσιών όσον αφορά τη χρήση εγκαταστάσεων και πρόσβασης είναι δικαιολογημένα σύμφωνα με το Άρθρο 23(α),

(iii) Αναφορικά με την έκδοση διατάγματος για την διεύρυνση ή άλλη τροποποίηση της ελάχιστης δέσμης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ταχυδρομικών υπηρεσιών που εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με το Άρθρο 20(ιθ).

(β) Δια διαταγμάτων δύναται να καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των δημόσιων ακροάσεων σύμφωνα με την παράγραφο (α) και η διαδικασία γνωστοποίησης και πρόσκλησης των προσώπων σε αυτές.