Περιπτώσεις όπου απαιτούνται δημόσιες ακροάσεις

24. (α) Σε σχέση με τις πιο κάτω αρμοδιότητες και εξουσίες του, ο Επίτροπος οφείλει, πριν προβεί σε άσκησή τους, να διεξάγει δημόσια ακρόαση στην οποία έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι παροχείς που επηρεάζονται άμεσα από την άσκηση των εν λόγω εξουσιών:

(i) σε σχέση με την έκδοση διαταγμάτων για τον καθορισμό και ρύθμιση του πλαισίου χρεώσεων και τελών, συμπεριλαμβανομένων του κατώτατου και ανώτατου επιπέδου τιμών των παροχέων υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 20(ιζ) και (ιη);

(ii) Σε σχέση με την απόφαση το εάν τα προβλεπόμενα τέλη σε συμφωνίες διασύνδεσης, χρήσης εγκαταστάσεων και πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι δικαιολογημένα σύμφωνα με το Άρθρο 23(α);

(iii) Αναφορικά με την έκδοση διατάγματος για την διεύρυνση ή άλλη τροποποίηση της ελάχιστης δέσμης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ταχυδρομικών υπηρεσιών που εκάστοτε ισχύουν, σύμφωνα με το Άρθρο 20(ιθ).

(β) Δια διαταγμάτων δύναται να καθορίζεται ο τρόπος διεξαγωγής των δημόσιων ακροάσεων σύμφωνα με την παράγραφο (α) και η διαδικασία γνωστοποίησης και πρόσκλησης των προσώπων σε αυτές.