Εξασφάλιση πληροφοριών

25. (1) Προς τον σκοπό της διασφάλισης της καλύτερης ενάσκησης των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο Μέρος 5 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος, συμμορφούμενος με την αρχή της αναλογικότητας, με αιτιολογημένο αίτημά του, δύναται -

(α) να απαιτεί από παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών να του παρέχουν πληροφορίες και υποβάλλουν δηλώσεις και εκθέσεις σχετικά με τις εργασίες τους κατά χρονικά διαστήματα και σε τύπο, ως ο Επίτροπος δύναται εκάστοτε να καθορίζει περιλαμβανομένου συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την υποβολή των ζητούμενων πληροφοριών και του επιπέδου λεπτομέρειας που πρέπει να χαρακτηρίζει τις πληροφορίες προς υποβολή. Οι ζητούμενες πληροφορίες, περιλαμβανομένων πληροφοριών νομικής, τεχνικής, οικονομικής και εμπορικής φύσεως, χρησιμοποιούνται από τον Επίτροπο για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των παροχέων  με τις υποχρεώσεις  τους που  απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις πρόνοιες των Διαταγμάτων και Αποφάσεων του Επιτρόπου που εκδίδονται προς εφαρμογή του παρόντος Νόμου,

(β) να διατάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με τα μελλοντικά του σχέδια ανάπτυξης δικτύων και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χονδρικές υπηρεσίες που προσφέρουν σε άλλους παροχείς.  Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από πρόσωπα που έχουν καθοριστεί ως παροχείς με Σημαντική Ισχύ στη σχετική  χονδρική  αγορά, να υποβάλουν  οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις λιανικές αγορές οι οποίες σχετίζονται  με τις  αντίστοιχες χονδρικές αγορές  στις  οποίες έχουν καθοριστεί ως παροχείς με Σημαντική Ισχύ.

(γ) να διατάσσει οποιοδήποτε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, να υποβάλει πληροφορίες σε σχέση με τα μελλοντικά του σχέδια ανάπτυξης δικτύων και υπηρεσιών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις χονδρικές υπηρεσίες που προσφέρουν σε άλλους παροχείς.  Ο Επίτροπος δύναται επίσης να απαιτεί από τον παροχέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, να υποβάλλει οικονομικά στοιχεία που αφορούν λιανικές υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με χονδρικές υπηρεσίες.

(2) (α) Πρόσωπα από τα οποία ζητείται να υποβάλουν πληροφορίες, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, οφείλουν να ανταποκρίνονται έγκαιρα και στο βαθμό λεπτομέρειας που απαιτείται από τον Επίτροπο.

(β) Κάθε παροχέας δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών θα παρέχει στον Επίτροπο κάθε πληροφορία που ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, κατόπιν του αιτιολογημένου αιτήματός του, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το εύρος της λεπτομέρειας που ορίζονται στο σχετικό αίτημα.

(γ) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενός προσώπου με το σχετικό αίτημα του Επιτρόπου για την παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εκτός των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Νόμου περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού σχετικά με την άρνηση παροχής πληροφοριών/στοιχείων.

(δ) Ο Επίτροπος, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα παράσχει σε αυτήν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ενάσκηση των καθηκόντων του. Οι απαιτούμενες πληροφορίες θα είναι ανάλογες προς τον σκοπό υλοποίησης των καθηκόντων αυτών. Σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες σχετίζονται με πληροφορίες που έχουν προηγουμένως υποβληθεί από πρόσωπο, κατόπιν αιτήματος της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, το πρόσωπο αυτό θα ενημερώνεται σχετικά. Ο Επίτροπος δύναται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως μη χορηγήσει τις παρεχόμενες πληροφορίες στην Ρυθμιστική Αρχή ενός άλλου Κράτους Μέλους, ειδικά όταν αυτό απαιτείται στα πλαίσια της διασφάλισης του επιχειρηματικού απορρήτου.

(ε) Ο Επίτροπος δύναται να παρέχει τις ανωτέρω πληροφορίες σε άλλη Ρυθμιστική Αρχή της Κύπρου ή άλλου Κράτους Μέλους, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, και όπου αυτό απαιτείται προς τον σκοπό της συμμόρφωσης της άλλης Ρυθμιστικής Αρχής της Κύπρου ή άλλου Κράτους Μέλους με τις υποχρεώσεις των σύμφωνα με το Κοινοτικό δίκαιο. Σε περίπτωση που οι πληροφορίες κρίνονται ως εμπιστευτικές από τον Επίτροπο, σύμφωνα με τις κοινοτικές και εθνικές διατάξεις περί επιχειρηματικού απορρήτου, ο Επίτροπος δύναται να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στις ενδιαφερόμενες ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, και ειδικότερα των όσων αφορούν το επιχειρηματικό απόρρητο.

(στ) Ο Επίτροπος δημοσιεύει τις πληροφορίες που συμβάλλουν στην εγκαθίδρυση μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας που αφορούν την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες, με την επιφύλαξη των κοινοτικών και εθνικών κανόνων περί επιχειρηματικού απορρήτου. Οι όροι σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες της ανωτέρω παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών για την παροχή αυτής της πρόσβασης, καθορίζονται με απόφαση του Επιτρόπου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα.της Δημοκρατίας.

(3) (α) Ο Επίτροπος θα διαφυλάττει και δέχεται ως εμπιστευτική κάθε πληροφορία που παρέχεται από πρόσωπο και κατηγοροποιείται από αυτό ως εμπιστευτική, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο Επίτροπος έχει βάσιμους λόγους να κρίνει διαφορετικά.

(β) Ο Επίτροπος δεν θα αποκαλύπτει πληροφορίες που καλύπτονται από υποχρέωση επαγγελματικού απορρήτου, και συγκεκριμένα πληροφορίες αναφορικά με αδειοδοτημένους ή κοινοποιημένους παροχείς, τις επαγγελματικές τους σχέσεις ή την τιμολόγησή τους. Η ανωτέρω απαγόρευση τελεί υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος του Επιτρόπου να αποκαλύπτει πληροφορίες όπου αυτό είναι θεμελιώδες προς τον σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του. Σε μια τέτοια περίπτωση οποιαδήποτε αποκάλυψη θα πρέπει να είναι αναλογική και να λαμβάνει υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα των προσώπων προς διασφάλιση των επιχειρηματικών τους μυστικών, ενώ τα επηρεαζόμενα πρόσωπα θα ενημερώνονται πριν από κάθε σχετική αποκάλυψη.

(γ) Σε περίπτωση όπου πληροφορίες έχουν δηλωθεί από το πρόσωπο που τις παρείχε ως εμπιστευτικές, ο Επίτροπος θα καθυστερήσει την παροχή πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να δοθεί στο πρόσωπο που παρείχε τις πληροφορίες η δυνατότητα να υποβάλει στον Επίτροπο γραπτές παρατηρήσεις μέσα σε επτά (7) ημέρες από την γνωστοποίηση του Επιτρόπου που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

(δ) Ο Επίτροπος δύναται, αφού λάβει υπόψη του τις απόψεις και επιχειρήματα που έχουν εκφρασθεί σε αυτόν, κατά την διακριτική του ευχέρεια, να υποβάλει ένα ρητό και αιτιολογημένο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να μην διαθέσει τις πληροφορίες που υποβάλονται σύμφωνα με την παράγραφο (ε) σε οποιαδήποτε ρυθμιστική αρχή άλλου Κράτους Μέλους.

(ε) Σε περίπτωση που ο Επίτροπος λαμβάνει πληροφορίες που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή ενός άλλου Κράτους Μέλους, και ο Επίτροπος κρίνει ότι οι ανωτέρω πληροφορίες έχουν κατηγοριοποιηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο σε συμφωνία με τους κανόνες περί επιχειρηματικού απορρήτου του Κοινοτικού Δικαίου ή με τους κανόνες του Κράτους Μέλους από το οποίο προήλθαν, ανάλογα με την περίπτωση, θα διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των ως άνω πληροφοριών.

(στ) Ο Επίτροπος, υπό τον όρο της προστασίας της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που κρίνει ως εμπιστευτικές, θα δημοσιεύει από καιρού εις καιρό τις πληροφορίες που, κατά την κρίση του, θα εδύναντο να συμβάλουν σε μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά.