Ειδικά ζητήματα για τον υπολογισμό του κόστους

23. (α) Προς τον σκοπό άσκησης της αρμοδιότητας και εξουσίας του να εξετάζει και αποφασίζει δυνάμει του άρθρου 20 (ια) σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης που πρόκειται να συναφθούν, κατά πόσο τα προβλεπόμενα στις συμφωνίες ποσά τελών είναι δικαιολογημένα, και να καθορίζει και ρυθμίζει με διατάγματα δυνάμει του άρθρου 20 (ιζ) και (ιη) το πλαίσιο χρεώσεων και τελών συμπεριλαμβανομένων κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιμών των παροχέων υπηρεσιών και/ή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κυπριακού ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει και λαμβάνει υπόψη το επίπεδο αποδοτικής προσφοράς υπηρεσιών ή/ και δικτύων.

(β) Για τους σκοπούς άσκησης της εξουσίας του δυνάμει της παραγράφου (α), ο Επίτροπος δύναται να εξετάζει τους σχετικούς λογαριασμούς των παροχέων ή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του Κυπριακού Ταχυδρομείου, ανάλογα με την περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών τους επενδύσεων, καθώς και την διάρθρωση τιμολογίου και τις δαπάνες σε προσωπικό.

(γ) Ο Επίτροπος δύναται, σε κάθε περίπτωση, να αποφασίζει σε σχέση με συμφωνίες διασύνδεσης που πρόκειται να συναφθούν ότι τα προβλεπόμενα σε αυτές ποσά τελών δεν είναι δικαιολογημένα, και να μην υιοθετεί εισηγήσεις ή απόψεις παροχέων υπηρεσιών ή/και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σε σχέση με την έκδοση διαταγμάτων καθορισμού και ρύθμισης του πλαισίου χρεώσεων και τελών τους συμπεριλαμβανομένου κατώτατου και ανώτατου ορίου των τιμών αυτών, σε περίπτωση που κρίνει κατόπιν εξέτασης των αναφερόμενων στην παράγραφο (β) πιο πάνω στοιχείων, ότι οι δαπάνες προσωπικού είναι πέραν των λογικά επικρατούντων επιπέδων, ή ότι οι επενδύσεις τους υπήρξαν αδικαιολόγητες ή ζημιογόνες.