Υποχρέωση προαγωγής ορισμένων σκοπών από τον Επίτροπο

18. (1) Κατά την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος θα ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος προάγει:

(α) την παροχή στην Κύπρο, υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το σύνολο του κοινού,

(β) τα συμφέροντα του καταναλωτή, ειδικά καθόσον αφορά την τιμή και ποιότητα των παρεχομένων στην Κύπρο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(γ) την εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(δ) τη δυνατότητα παροχής ή διαθέσεως μεγάλου εύρους εξοπλισμού και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(2) Προς το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος θα λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη του τα κριτήρια που απαριθμούνται στο Άρθρο 49 του παρόντος Νόμου, όταν καθορίζει το εύρος και την φύση των κανονιστικών υποχρεώσεων που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να αντιμετωπισθεί η έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.

(3) Πέραν της ενάσκησης των εξουσιών του στα πλαίσια της ανάλυσης αγορών σύμφωνα με το Μέρος 9 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος θα προάγει επίσης τα συμφέροντα των πολιτών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων:

(α) ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε μια καθολική υπηρεσία στην Κύπρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(β) διασφαλίζοντας μια υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές κατά τις συναλλαγές τους με παροχείς, και ειδικότερα διασφαλίζοντας την διαθεσιμότητα απλών και ανέξοδων διαδικασιών επίλυσης διαφορών, πραγματοποιούμενες από επιτροπή η οποία είναι ανεξάρτητη από τα εμπλεκόμενα μέρη,

(γ) συμβάλλοντας στην διασφάλιση μιας υψηλού επιπέδου προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα και την εμπιστευτικότητα,

(δ) προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, και ειδικότερα απαιτώντας διαφάνεια στις τιμές και όρους αναφορικά με την χρήση των δημόσιων διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(ε) εστιάζοντας στις ανάγκες ειδικών κοινωνικών ομάδων, και ειδικότερα των χρηστών με ειδικές ανάγκες, και

(στ) διασφαλίζοντας την διατήρηση της ακεραιότητας και ασφάλειας των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.