Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών και της εκτέλεσης των καθηκόντων του Επιτρόπου

19. (1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος οφείλει να ενεργεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα, εφαρμόζοντας το εκάστοτε πλαίσιο γενικής πολιτικής που δυνατόν να του διαβιβάζεται από τον Υπουργό, και υποκείμενος σε σχέση με θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας της Κύπρου, μόνο στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Υπουργός, μετά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Επίτροπο, καθορίζει ή αναθεωρεί το πλαίσιο γενικής πολιτικής, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, ο Υπουργός οφείλει να δημοσιεύει το αναθεωρημένο και τροποποιημένο πλαίσιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου και του εδαφίου (2) του άρθρου 28 και του εδαφίου (11) του άρθρου 41, ο Επίτροπος οφείλει να ζητά και να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν από την άσκηση οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο άρθρο 20, με εξαίρεση -

(i) τις αρμοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στις παραγράφους (γ), (ε), (ζ), (ι), (ιδ), (κ) (κα)(ii) και (κη) του άρθρου 20,

(ii) τις αρμοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο (στ) του άρθρου 20, εκτός αυτών που αφορούν την ετοιμασία, τον εκσυγχρονισμό και τη δημοσίευση του σχεδίου αριθμοδότησης και τη δημοσίευση σχετικών διαδικασιών,

(iii) τις αρμοδιότητες και εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο (κστ) του άρθρου 20 και αφορούν θέματα διοικητικής λειτουργίας του Γραφείου:

Νοείται ότι η υποχρέωση του Επιτρόπου να ζητεί και να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής πριν ασκήσει οποιαδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που προβλέπονται στην παράγραφο (κε) του άρθρου 20, περιλαμβάνει την υποχρέωση να ζητεί και να λαμβάνει υπόψη τη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για θέματα πολιτικής που τυχόν περιέχονται στην ημερήσια διάταξη των συναντήσεων διεθνών οργανισμών.

(β) Σε περίπτωση που η προαναφερόμενη Συμβουλευτική Επιτροπή δεν του διαβιβάσει τη γνώμη της εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζει ο Επίτροπος δυνάμει του Άρθρου 32(1)(θ) ο Επίτροπος έχει την εξουσία να ασκήσει οιαδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο Άρθρο 20 χωρίς να λάβει υπόψη την άποψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.