Τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων, των εξουσιών και της εκτέλεσης των καθηκόντων του Επιτρόπου

19. (1) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος οφείλει να ενεργεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα, εφαρμόζοντας το εκάστοτε πλαίσιο γενικής πολιτικής που δυνατόν να του διαβιβάζεται από τον Υπουργό, και υποκείμενος σε σχέση με θέματα άμυνας και εθνικής ασφάλειας της Κύπρου, μόνο στην αρμοδιότητα του Υπουργικού Συμβουλίου.

(2) Για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο Υπουργός, μετά από συναντήσεις και διαβουλεύσεις με τον Επίτροπο, καθορίζει ή αναθεωρεί το πλαίσιο γενικής πολιτικής, σε σχέση με τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, ο Υπουργός οφείλει να δημοσιεύει το αναθεωρημένο και τροποποιημένο πλαίσιο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(3) (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του παρόντος άρθρου, πριν από την άσκηση οποιασδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο Άρθρο 20, και πρίν από τη διεξαγωγή δημόσιας ακρόασης που αναφέρεται στο Άρθρο 24, ο Επίτροπος οφείλει να ζητά και λαμβάνει την γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής που καθιδρύεται δυνάμει του Άρθρου 32(1)(α) εκτός εάν ορίζεται άλλως πως στο Νόμο.

(β) Σε περίπτωση που η προαναφερόμενη Συμβουλευτική Επιτροπή δεν του διαβιβάσει τη γνώμη της εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζει ο Επίτροπος δυνάμει του Άρθρου 32(1)(θ) ο Επίτροπος έχει την εξουσία να ασκήσει οιαδήποτε εκ των αρμοδιοτήτων και εξουσιών του που αναφέρονται στο Άρθρο 20 χωρίς να λάβει υπόψη την άποψη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.