Παροχή αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθήκοντα του Επιτρόπου

20. Αποτελεί αρμοδιότητα και εξουσία του Επιτρόπου, μεταξύ άλλων,

(α) να συμβουλεύει τον Υπουργό επί θεμάτων που αφορούν τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τα ταχυδρομεία στην Κύπρο,

(β) να εφαρμόζει στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στα ταχυδρομεία το εκάστοτε ακολουθητέο πλαίσιο γενικής πολιτικής που πιθανόν να του διαβιβάζεται από τον Υπουργό στα πλαίσια των μεταξύ τους συναντήσεων και διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 19(2),

(γ) διασφαλίζει-

(i) ότι ο ραδιοεξοπλισμός ορισμένων κατηγοριών ή κλάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 81 κατασκευάζεται κατά τρόπο που πληροί τις ουσιώδεις προϋποθέσεις αυτού και για τον σκοπό  αυτό ο Επίτροπος μπορεί να συνεργάζεται με όλες τις αρμόδιες αρχές για την εποπτεία και  επιτήρηση του, και

(ii) ότι ο εξοπλισμός τερματικών πληροί τις εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές,

(δ) να θέτει και δημοσιεύει με διάταγμα ή απόφαση προδιαγραφές ποιότητας για οποιοδήποτε παροχέα δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανάλογα με την περίπτωση, και να επιτηρεί και διασφαλίζει τη συμμόρφωσή τους με τις εν λόγω προδιαγραφές, και να διατάσσει τη λήψη διορθωτικών μέτρων,

(ε) να εγγράφει πρόσωπο, το οποίο του κοινοποιεί δραστηριοποίησή του στον τομέα δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να χορηγεί άδεια, όπου ο νόμος θέτει υποχρέωση εξασφάλισης αδειοδότησης από τον Επίτροπο, για τη δημιουργία και/ή για την εγκατάσταση και/ή για την παροχή δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή ταχυδρομικών υπηρεσιών και δικτύων, και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποτελεσματική διαχείριση αυτού του καθεστώτος αδειοδότησης,

(στ) να ετοιμάζει, εκσυγχρονίζει και δημοσιεύει το Σχέδιο Αριθμοδότησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και να καθορίζει την διαδικασία για την εκχώρηση και χρήση αριθμών, επί τη βάσει των κριτηρίων της αντικειμενικότητας, διαφάνειας και της μη διάκρισης, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά την εκχώρηση αριθμών και τη δημοσίευση των σχετικών διαδικασιών,

(ζ) να ρυθμίζει δια διατάγματος ή απόφασης ζητήματα σχετικά με ονόματα χώρου στο διαδίκτυο με κατάληξη «.cy» και οποιαδήποτε άλλα ονόματα τα οποία τυγχάνουν διαχείρισης από ή αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία,

(η) να ορίζει τους οργανισμούς με σημαντική ισχύ σε καθορισθείσα σχετική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να επιβάλλει ρυθμιστικές υποχρεώσεις για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις περιπτώσεις όπου κρίνεται ότι ο ανταγωνισμός στη σχετική αυτή αγορά δεν είναι αποτελεσματικός. Για τον σκοπό αυτό, ο Επίτροπος θα εκδίδει διάταγμα με το οποίο καθορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθείται από τον Επίτροπο για τον ορισμό σχετικής αγοράς, τον καθορισμό προσώπων με σημαντική ισχύ στην αγορά και την επακόλουθη επιβολή ρυθμιστικών μέτρων,

(θ) να ασκεί τις αρμοδιότητές του αναφορικά με τις απαιτήσεις της καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, εκδίδοντας οποιοδήποτε διάταγμα ή απόφαση απαιτείται προς τον σκοπό αυτό.

(ι) να διατηρεί ιστοσελίδα, η οποία να ενημερώνεται σε τακτική βάση, στην οποία θα καταγράφονται ρυθμιστικά κείμενα, αποφάσεις, εκθέσεις, διαβουλεύσεις και πληροφορίες που συμβάλουν στην εγκαθίδρυση μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς, καθώς επίσης και να διατηρεί μητρώο των παροχέων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των παροχέων ταχυδρομικών υπηρεσιών που έχουν εξουσιοδότηση για την παροχή τέτοιων δικτύων και/ή υπηρεσιών στην επικράτεια της Κύπρου. Από αυτή την άποψη, ο Επίτροπος θα διατηρεί επίσης μητρώο το οποίο εμπεριέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αντανακλούν την ισχύουσα εικόνα της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων στην Κύπρο.

(ια) να ρυθμίζει με διάταγμα ή απόφαση την πρόσβαση και την διασύνδεση, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, διασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση και η διασύνδεση σε δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι διαθέσιμες σε κατάλληλα επίπεδα, καθώς και να διασφαλίζει ότι επιτυγχάνεται διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, με τρόπο που βρίσκεται σε ακολουθία με τους στόχους της οικονομικής αποτελεσματικότητας και του λειτουργικού ανταγωνισμού, και αποφέρει το μέγιστο όφελος στους τελικούς χρήστες. Πρός τον σκοπό αυτό, ο Επίτροπος δύναται να ορίζει τους όρους για τη διασύνδεση και την πρόσβαση στα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(ιβ) να ορίζει με διάταγμα ή απόφαση όλα τα ζητήματα προστασίας καταναλωτών που σχετίζονται με τον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Προς τον σκοπό αυτό, ο Επίτροπος δύναται να συνεργάζεται και διαβουλεύεται με τις αρμόδιες οργανώσεις για καταναλωτές , με χρήστες και με παροχείς υπηρεσιών,

(ιγ) να παρέχει τις υπηρεσίες του για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν, μεταξύ άλλων, μεταξύ παροχέων δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και μεταξύ παροχέων ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(ιδ) να αιτείται, στα πλαίσια συγκεκριμένων δραστηριοτήτων του, την παροχή από τους παροχείς δικτύων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, κάθε σχετικών τεχνικών, οικονομικών και νομικών πληροφοριών, τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας,

(ιε) να εκδίδει κάθε Απόφαση και Διάταγμα, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών μέτρων, αναφορικά με ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,

(ιστ) να καθορίζει με απόφαση έναν ή περισσότερους παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών ως τους παροχείς καθολικής υπηρεσίας,

(ιζ) να καθορίζει και ρυθμίζει με Απόφαση το πλαίσιο χρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων του κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιμών, προς διασφάλιση θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού, και των αρχών της διαφάνειας και κοστοστρέφειας οποιωνδήποτε παροχέων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και/ή δημόσιων παροχέων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίοι έχουν ορισθεί από τον Επίτροπο ως παροχείς καθολικής υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων παροχέων υπηρεσιών σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας, ή αυτών που έχουν καθορισθεί από αυτόν ως έχοντες σημαντική ισχύ στη σχετική αγορά, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας του που περιγράφεται στο Μέρος 9 του παρόντος Νόμου,

(ιη) να καθορίζει και ρυθμίζει με απόφαση, το πλαίσιο τελών, συμπεριλαμβανομένων του κατώτατου και/ή ανώτατου ορίου τιμών προς διασφάλιση θεμιτού και υγιούς ανταγωνισμού, του εκάστοτε παροχέα καθολικής υπηρεσίας ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Κύπρο,

(ιθ) να διευρύνει ή διαφοροποιεί από καιρό σε καιρό, υπό το φώς των τεχνολογικών εξελίξεων και/ή νέων συνθηκών του εκάστοτε σε ισχύ δεσμευτικού δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εκάστοτε ισχύουσα δυνάμει του παρόντος Νόμου ελάχιστη δέσμη υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, που αποτελεί κατά τα οριζόμενα στον παρόντα Νόμο, την καθολική υπηρεσία, για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικές υπηρεσίες αντιστοίχως,

(κ) να επιβάλλει διοικητικά πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις, σε περιπτώσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και/ή σε διατάγματα και/ή σε αποφάσεις και/ή σε Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε σχέση με τη μη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και/ή των διαταγμάτων και/ή αποφάσεων, και/ή Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και/ή Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια που αποδίδει στους όρους ο περί Εφαρμογής των Κοινοτικών Κανονισμών και Κοινοτικών Αποφάσεων Νόμος του 2007, να καθορίζει με διάταγμα το ύψος αυτών των προστίμων και κυρώσεων και τη διαδικασία επιβολής τους,

(κα) (i) να καταρτίζει το γενικό πλαίσιο πολιτικής ενημέρωσης και πληροφόρησης των καταναλωτών επί θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων,

(ii) να τηρεί ενήμερο το κοινό στο σύνολό του επί θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων,

(κβ) να προσκαλεί, όπου αυτό επιβάλλεται, την υποβολή αιτήσεων για την παροχή ατομικών δικαιωμάτων χρήσης αριθμών,

(κγ) να καθορίζει με διαταγματα διαδικασίες και κριτήρια για τη χορήγηση αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών

(κδ) να εκδίδει οποιοδήποτε διάταγμα και/ή απόφαση έχει αρμοδιότητα να εκδίδει δυνάμει του παρόντος Νόμου,

(κε) να συνεργάζεται με τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων Κρατών Μελών, καθώς επίσης και με διεθνείς οργανισμούς, να συμμετέχει στον BEREC και να εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται διαφορετικά σε διεθνείς συμφωνίες,

(κστ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία του παρέχονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει των Κανονισμών και Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(κζ) να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς εργαζόμενος από κοινού  με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και με τον BEREC, κατά διαφανή τρόπο, για τον προσδιορισμό των ρυθμιστικών μέσων και μέτρων που ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων που επικρατούν στην αγορά, με στόχο τη διασφάλιση εναρμονισμένης προσέγγισης αναφορικά με την εφαρμογή της ρύθμισης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(κη) να διαχειρίζεται το ενιαίο σημείο πληροφόρησης που αναφέρεται στα άρθρα 62Β, 96Δ, 96Ε.