Υποχρέωση προαγωγής ορισμένων σκοπών από τον Επίτροπο

18. (1) Κατά την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Επίτροπος θα ενεργεί κατά τρόπο ο οποίος προάγει:

(α) την παροχή στην Κύπρο, υπηρεσιών και δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών διευκολύνσεων και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το σύνολο του κοινού,

(β) τα συμφέροντα του καταναλωτή, ειδικά καθόσον αφορά την τιμή και ποιότητα των παρεχομένων στην Κύπρο ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(γ) την εισαγωγή αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην παροχή δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών,

(δ) τη δυνατότητα παροχής ή διαθέσεως μεγάλου εύρους εξοπλισμού και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

(2) Προς το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος θα λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη του τα κριτήρια που απαριθμούνται στο Άρθρο 49 του παρόντος Νόμου, όταν καθορίζει το εύρος και την φύση των κανονιστικών υποχρεώσεων που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να αντιμετωπισθεί η έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές.

(3) Πέραν της ενάσκησης των εξουσιών του στα πλαίσια της εξέτασης αγορών σύμφωνα με το Μέρος 9 του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος θα προάγει επίσης τα συμφέροντα των πολιτών της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων:

(α) ότι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε μια καθολική υπηρεσία στην Κύπρο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(β) διασφαλίζοντας μια υψηλού επιπέδου προστασία για τους καταναλωτές κατά τις συναλλαγές τους με παροχείς, και ειδικότερα διασφαλίζοντας την διαθεσιμότητα απλών και ανέξοδων διαδικασιών επίλυσης διαφορών, πραγματοποιούμενες από επιτροπή η οποία είναι ανεξάρτητη από τα εμπλεκόμενα μέρη,

(γ) συμβάλλοντας στην διασφάλιση μιας υψηλού επιπέδου προστασίας για τα προσωπικά δεδομένα και την εμπιστευτικότητα,

(δ) προάγοντας την παροχή σαφών πληροφοριών, και ειδικότερα απαιτώντας διαφάνεια στις τιμές και όρους αναφορικά με την χρήση των δημόσιων διαθέσιμων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(ε) εστιάζοντας στις ανάγκες ειδικών κοινωνικών ομάδων, και ειδικότερα των μειονεκτούντων χρηστών και των χρηστών με ειδικές ανάγκες,

(στ) διασφαλίζοντας την διατήρηση της ακεραιότητας και ασφάλειας των δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της ασφάλειας των πληροφοριών συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των κρίσιμων υποδομών πληροφοριών,

(ζ) ενισχύοντας τη δυνατότητα των τελικών χρηστών να έχουν και να κοινοποιούν πληροφορίες ή να χρησιμοποιούν εφαρμογές και υπηρεσίες της επιλογής τους,

(η) εξασφαλίζοντας ότι δεν υφίσταται στρέβλωση ή περιορισμός του ανταγωνισμού στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης περιεχομένου,

(θ) υποστηρίζοντας ενεργά τους στόχους του BEREC για την προώθηση μεγαλύτερου ρυθμιστικού συντονισμού και συνέπειας,

(ι) λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις γνώμες και κοινές θέσεις που εκδίδει ο BEREC κατά τη λήψη των αποφάσεών του σε σχέση με τις αγορές της Κυπριακής Δημοκρατίας,

(ια) ενθαρρύνοντας την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των αριθμοδοτικών πόρων,

(ιβ) ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και ανάπτυξη πανευρωπαϊκών δικτύων και υπηρεσιών,

(ιγ) ενθαρρύνοντας  την εναρμόνιση  των τεχνικών  προδιαγραφών συγκεκριμένου τύπου ραδιοεξοπλισμού ορισμένων κατηγοριών και κλάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις του  εδαφίου (1) του άρθρου 76 ο οποίος υπάγεται στην αρμοδιότητα του Επιτρόπου,

(ιδ)   διασφαλίζοντας και προωθώντας τον ανταγωνισμό στις αγορές εξοπλισμού τερματικών,

(ιε)    θεσπίζοντας το κανονιστικό πλαίσιο για τη διαθεσιμότητα του ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και τη θέση του σε λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

(ιστ) εξασφαλίζοντας  την τήρηση ουσιωδών απαιτήσεων σε ορισμένες κατηγορίες ή κλάσεις ραδιοεξοπλισμού που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 81.

(4) Ο Επίτροπος εφαρμόζει, προς επίτευξη των στόχων πολιτικής που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, αντικειμενικές, διαφανείς, αμερόληπτες, και αναλογικές ρυθμίσεις, που αποσκοπούν, ανάμεσα σε άλλα:

(α) στην προαγωγή της ρυθμιστικής βεβαιότητας, διασφαλίζοντας συνεπή και ομοιόμορφη ρυθμιστική προσέγγιση,

(β)στη μη διάκριση στη μεταχείριση παροχέων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών,

(γ)στην εξασφάλιση του ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών και την προώθηση, όπου αυτό εφαρμόζεται, ανταγωνισμού σε επίπεδο υποδομών,

(δ) στην προώθηση αποτελεσματικών επενδύσεων και καινοτομιών  όσον αφορά νέες και ενισχυμένες υποδομές, λαμβάνοντας υπόψη, στις περιπτώσεις εκείνες όπου επιβάλλεται υποχρέωση πρόσβασης, τους κινδύνους που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν την επένδυση, και επιτρέποντας διάφορες ρυθμίσεις συνεργασίας μεταξύ επενδυτών και φορέων που ζητούν πρόσβαση προκειμένου να επιμεριστεί ο επενδυτικός κίνδυνος με ταυτόχρονη διασφάλιση του ανταγωνισμού στην αγορά και της αρχής της μη εισαγωγής διακρίσεων

(ε)στον συνυπολογισμό των συνθηκών που επικρατούν όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές στις διάφορες γεωγραφικές ζώνες του ιδίου κράτους μέλους,

(στ)στην επιβολή ex ante ρυθμιστικών υποχρεώσεων μόνον εφόσον   δεν   υφίσταται   αποτελεσματικός  και   βιώσιμος ανταγωνισμός και την άρση των υποχρεώσεων αυτών όταν πληρούται αυτή η προϋπόθεση.