Αρμοδιότητες Υπουργού

17Α.-(1) Ο Υπουργός ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών:

(α)καθορίζει το πλαίσιο γενικής πολιτικής για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών·

(β)αναθέτει την παροχή καθολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 119Α του παρόντος Νόμου, στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας·

(γ)καθορίζει με διάταγμα του τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία καθορισμού του φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, ο οποίος θα παρέχει την καθολική υπηρεσία, αφού προηγουμένως ενημερωθεί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών και Έργων·

(2) Οι ρυθμίσεις του παρόντος Νόμου και οι αρχές στις οποίες έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες που απορρέουν από την εφαρμογή του ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιμέλεια του  Επιτρόπου.