Καθορισμός αμοιβής κοινοποιημένων οργανισμών

86. Ο Επίτροπος δύναται διά Διατάγματος, να καθορίσει την αμοιβή την οποία θα χρεώνουν κοινοποιημένοι οργανισμοί στην Κύπρο, για υπηρεσίες που θα διεξάγουν αυτοί σε σχέση ή συναφώς, με την εκτέλεση καθηκόντων που απαιτούνται από τον παρόντα Νόμο και/ή τα Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει αυτού.