Επιτήρηση αγοράς ραδιοεξοπλισμού από τον Επίτροπο και ειδοποίηση της Επιτροπής

87.(1) Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά, με στόχο τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας  σε αυτή ραδιοεξοπλισμού ο οποίος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του σχετικού Διατάγματος, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 15 και τις διατάξεις των άρθρων 16 έως 29 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.

(2) Ο Επίτροπος επιτηρεί την αγορά ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 και όπου διαπιστώνει ότι αυτός δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που τίθενται στις διατάξεις του παρόντος Μέρους, λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης, εάν είναι αναγκαίο, της εκδόσεως διαταγμάτων για την απόσυρση του ραδιοεξοπλισμού από την αγορά ή τη θέση του εκτός λειτουργίας ή την απαγόρευση της διάθεσης του στην αγορά ή τη θέση του σε λειτουργία και με Διάταγμά του καθορίζει τα κατάλληλα μέτρα που πρέπει να  λαμβάνει σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(3) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης  του ραδιοεξοπλισμού που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 με τις ουσιώδεις  απαιτήσεις και με τις διατάξεις των άρθρων 78 έως 84 ή σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε πρόσωπο το οποίο πωλεί, παραχωρεί ή προσφέρει προς παραχώρηση ή κατέχει ή χρησιμοποιεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, διαθέτει ή προσφέρει προς διάθεση ή κυκλοφορεί στην αγορά τέτοιου είδους ραδιοεξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (κ) του άρθρου 20, ανεξάρτητα από το κατά πόσο συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης οικείας νομοθεσίας ή Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

(4) Η σήμανση CE πρέπει να είναι ευδιάκριτη και ευανάγνωστη.

(5) Ο Επίτροπος, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης και την επικινδυνότητα του προϊόντος, δύναται να προβαίνει σε δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο και να παροτρύνει τους κατόχους, διανομείς ή τους χρήστες του μη συμμορφούμενου προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ραδιοεξοπλισμού και τους καταναλωτές, ώστε να συμβάλλουν στην εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(6) Ο Επίτροπος ειδοποιεί την Επιτροπή, αναφορικά με το ραδιοεξοπλισμό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 που αποσύρθηκε από την αγορά, υποδεικνύοντας το λόγο ή τους λόγους για την απόφασή του καθώς και το λόγο ή τους λόγους της μη συμμόρφωσης του ραδιοεξοπλισμού με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.