Διαθεσιμότητα στην αγορά

85Ε.(1)  Ο Επίτροπος δεν εμποδίζει, για λόγους που αφορούν θέματα που καλύπτονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τη διαθεσιμότητα στην κυπριακή αγορά ραδιοεξοπλισμού που πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Σε εμπορικές εκθέσεις, άλλες εκθέσεις και παρόμοιες εκδηλώσεις, ο Επίτροπος δεν παρεμποδίζει την επίδειξη ραδιοεξοπλισμού ο οποίος δε συμμορφώνεται προς το παρόν Μέρος, εφόσον αναφέρεται σαφώς σε ορατή πινακίδα ότι ο εν λόγω ραδιοεξοπλισμός δεν μπορεί να καταστεί διαθέσιμος στην αγορά και/ή να τεθεί σε λειτουργία πριν να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(β) Η επίδειξη ραδιοεξοπλισμού μπορεί να πραγματοποιείται μόνον με την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα, όπως αυτά ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, για την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών και κινδύνων για την υγεία ή την ασφάλεια προσώπων ή κατοικίδιων ζώων ή για την περιουσία.