Θέση σε λειτουργία και χρήση ραδιοεξοπλισμού

85Δ.(1)  Ο Επίτροπος, κατά το μέρος που είναι αρμόδιος, επιτρέπει τη θέση σε λειτουργία και τη χρήση ραδιοεξοπλισμού εφόσον αυτός συμμορφώνεται με το παρόν Μέρος, έχει εγκατασταθεί και συντηρείται σωστά και χρησιμοποιείται για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.

(2) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεών του δυνάμει των διατάξεων του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 και των όρων που καθορίζονται σε άδειες για τη χρήση των συχνοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, και σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόμου του 2002 και οποιωνδήποτε Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Επίτροπος μπορεί  να εισάγει  επιπρόσθετες απαιτήσεις για τη θέση σε λειτουργία και/ή χρήση ραδιοεξοπλισμού για λόγους που αφορούν την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος, την αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών, την αποφυγή ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών ή τη δημόσια υγεία.