Κοινοποιήσεις Επιτρόπου

85Γ. Ο Επίτροπος κοινοποιεί στην Επιτροπή οποιαδήποτε ενέργειά του που αναφέρεται στο ραδιοεξοπλισμό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμου του 2002 και τις ραδιοδιεπαφές που προτίθενται να ρυθμίσει, με εξαίρεση:

(α) Tις ραδιοδιεπαφές οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως και χωρίς παρεκκλίσεις με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εναρμονισμένη χρήση του ραδιοφάσματος που θεσπίζονται δυνάμει των διατάξεων του περί Ραδιοπικοινωνιών Νόμου του 2002 και οποιωνδήποτε Κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού. και

(β) τις ραδιοδιεπαφές οι οποίες, αντιστοιχούν σε ραδιοεξοπλισμό ο οποίος μπορεί να τεθεί σε λειτουργία και να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.