Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων

85Β. Ο Επίτροπος καθορίζει με Διάταγμά του τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών, εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, εισαγωγέων και διανομέων ραδιοεξοπλισμού, καθώς και τη δομή, το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου, και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχει τόσο η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ όσο και η απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης, για σκοπούς υλοποίησης των υποχρεώσεων εκ μέρους των προαναφερομένων οικονομικών φορέων και συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, του σχετικού προς αυτό το σκοπό Διατάγματος και την εφαρμογή των άρθρων 10 έως 15 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.