Τεκμήριο Συμμόρφωσης Ραδιοεξοπλισμού

85Α. Ο ραδιοεξοπλισμός ο οποίος πληροί εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη εναρμονισμένων προτύπων, τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις οι οποίες ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων, 78, 79, 81, 84 και 84Α που αφορούν τα εν λόγω πρότυπα ή μέρη προτύπων.