∆ημοσίευση των πληροφοριών και πρόσβαση σε αυτές

85. (1) Ο Επίτροπος διασφαλίζει ότι παροχείς δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιακών:

(α) δημοσιεύουν, έχουν άμεσα διαθέσιμες και διατηρούν ενημερωμένες, ακριβείς και επαρκείς τεχνικές προδιαγραφές για όλες τις διεπαφές που προσφέρονται από αυτούς πριν οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των διεπαφών καταστούν προσιτές στο κοινό και

(β) παρέχουν και δημοσιεύουν τέτοιες επιπρόσθετες πληροφορίες ως ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί δια διατάγματος.

(2) Οι προδιαγραφές, οι οποίες αναφέρονται στο εδάφιο (1) ανωτέρω, δημοσιεύονται με επαρκή λεπτομέρεια ώστε να επιτρέπουν:

(α) τον σχεδιασμό ραδιοεξοπλισμού και εξοπλισμού τερματικών που να μπορεί να χρησιμοποιεί όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω των αντίστοιχων διεπαφών, και

(β) στους κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού και εξοπλισμού τερματικών να διεξάγουν, κατ’ επιλογή τους, τις σχετικές δοκιμές των βασικών απαιτήσεων που τυγχάνουν εφαρμογής στον ραδιοεξοπλισμό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 81 και εξοπλισμό τερματικών που προβλέπεται στις διατάξεις  του παρόντος Νόμου.

(3) Ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει σε παροχείς δικτύου οι οποίοι κατά την εύλογη γνώμη του δεν συμμορφώνονται προς τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος Άρθρου ημερήσιο πρόστιμο ύψους πεντακοσίων ευρώ (€500) για κάθε ημέρα που ο παροχέας δεν συμμορφώνεται προς τις αναφερόμενες διατάξεις.