Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου

59. (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, να επιβάλλει, σε φορείς εκμετάλλευσης, υποχρεώσεις ικανοποίησης εύλογων αιτήσεων για πρόσβαση ή χρήση ειδικών στοιχείων του δικτύου και συναφών ευκολιών, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που κρίνει ότι η άρνηση πρόσβασης ή οι μη εύλογοι όροι και προϋποθέσεις που ισοδυναμούν με άρνηση πρόσβασης, θα δυσχέραιναν τη δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής αγοράς, στο λιανικό επίπεδο ή ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον των τελικών χρηστών.

Για το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος δύναται, μεταξύ άλλων, να απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης:

(α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισμένα στοιχεία και/ή ευκολίες του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μη ενεργά στοιχεία του δικτύου ή και της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, με στόχο, μεταξύ άλλων, να διευκολυνθεί η επιλογή ή προεπιλογή των φορέων εκμετάλλευσης ή και η δυνατότητα μεταπώλησης της συνδρομητικής γραμμής,

(β) την καλόπιστη διαπραγμάτευση με πρόσωπα που ζητούν πρόσβαση,

(γ) την μη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες,

(δ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής για μεταπώληση από τρίτους,

(ε) την παροχή ανοικτής πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου,

(στ) την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων μορφών από κοινού χρήσης συναφών ευκολιών,

(ζ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ευκολιών για υπηρεσίες ευφυών δικτύων ή περιαγωγής σε κινητά δίκτυα,

(η) την παροχή πρόσβασης σε συστήματα επιχειρησιακής υποστήριξης ή παρόμοια συστήματα λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των υπηρεσιών, και

(θ) τη διασύνδεση δικτύων ή ευκολιών δικτύου,

(ι) την παρο χή πρόσβασης σε συναφείς υπηρεσίες, όπως υπηρεσία ταυτοποίησης, εντοπισμού θέσης και παρουσίας:

Νοείται ότι ο Επίτροπος δύναται να επιβάλλει όρους στην εκτέλεση των ανωτέρω υποχρεώσεων, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτές είναι δίκαιες, εύλογες και επίκαιρες.

Οι όροι που ακολουθούν τις ανωτέρω υποχρεώσεις είναι ισότιμοι και εύλογοι.

(2) Όταν ο Επίτροπος εξετάζει την επιβολή των υποχρεώσεων του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, λαμβάνει υπόψη τους εξής κυρίως παράγοντες: Όταν ο Επίτροπος εξετάζει την επιβολή των υποχρεώσεων του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου και ιδιαιτέρως την αναλογική επιβολή των υποχρεώσεων αυτών σύμφωνα με τους στόχους της νομοθεσίας όπως αυτοί προνοούνται στο Άρθρο 2 του παρόντος Νόμου, λαμβάνει υπόψη τους εξής κυρίως παράγοντες:

(α) την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της χρήσης ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών, ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον τύπο της διασύνδεσης και της πρόσβασης που προβλέπεται, συμπεριλαμβανομένης της βιωσιμότητας άλλων προϊόντων πρόσβασης όπως η πρόσβαση σε αγωγούς,

(β) τη δυνατότητα παροχής της προτεινόμενης πρόσβασης σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες χωρητικότητες,

(γ) την αρχική επένδυση του ιδιοκτήτη της ευκολίας, λαμβάνοντας υπόψη τις οποιεσδήποτε πραγματοποιηθείσες δημόσιες επενδύσεις και τους συναφείς με την υλοποίηση της επένδυσης κινδύνους,

(δ) την ανάγκη μακροπρόθεσμης διασφάλισης του ανταγωνισμού με ιδιαίτερη έμφαση στον οικονομικά αποτελεσματικό ανταγωνισμό που στηρίζεται σε ιδιόκτητες υποδομές,

(ε) κατά περίπτωση, τα συναφή δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

(στ) την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών

(3) Στο πλαίσιο επιβολής υποχρεώσεων στο φορέα εκμετάλλευσης για την παροχή πρόσβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο Επίτροπος δύναται να καθορίσει τεχνικές ή λειτουργικές προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν ο παροχέας και οι δικαιούχοι αυτής της πρόσβασης, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του δικτύου.  Οι υποχρεώσεις για την τήρηση συγκεκριμένων προτύπων ή προδιαγραφών είναι σύμφωνες προς τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ορίζονται στο Άρθρο 53 του παρόντος Νόμου.