Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού

58. (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και τις λεπτομέρειες που καθορίζονται σε ειδικό Διάταγμα , να επιβάλει στους φορείς εκμετάλλευσης υποχρεώσεις λογιστικού διαχωρισμού σχετικά με καθορισμένες δραστηριότητες που αφορούν στη διασύνδεση και/ή την πρόσβαση.

(2) Ειδικότερα, ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από ένα πρόσωπο με κάθετη διάρθρωση να καθιστά διακριτές και διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εσωτερικές της τιμολογήσεις προκειμένου να ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η τήρηση της υποχρέωσης αμεροληψίας και να αποτρέπεται ενδεχόμενη παράνομη σταυροειδής επιδότηση. Επιπλέον ο Επίτροπος δύναται να καθορίζει τη μορφή και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιούνται, οι οποίες θα αντανακλώνται σε ειδικό διάταγμα.

(3) Προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος Άρθρου, όπως και με τις υποχρεώσεις διαφάνειας και αμεροληψίας, ο Επίτροπος δύναται να ζητά την υποβολή λογιστικών βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για έσοδα από τρίτους, και να προβαίνει σε έλεγχο αυτών, όπως αναλύεται σε ειδικό Διάταγμα και με την επιφύλαξη του σεβασμού της αρχής της εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνεται στο εδάφιο (3) του Άρθρου 25 του παρόντος Νόμου.