Υποχρεώσεις ελέγχου τιμών και κοστολόγησης

60. (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους και τις διατάξεις Διαταγμάτων που εκδίδονται από αυτόν, να επιβάλλει υποχρεώσεις σχετικά με την ανάκτηση κόστους καθώς και ελέγχους τιμών, που περιλαμβάνουν υποχρέωση καθορισμού των τιμών με γνώμονα το κόστος και υποχρέωση όσον αφορά τα συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή ειδικών τύπων διασύνδεσης και/ ή πρόσβασης, σε περιπτώσεις όπου η ανάλυση αγοράς καταδεικνύει ότι η έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να διατηρεί τις τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να συμπιέζει τις τιμές, σε βάρος των τελικών χρηστών. Με στόχο την ενθάρρυνση των επενδύσεων από το φορέα εκμετάλλευσης, ιδίως, στα δίκτυα νέας γενιάς, ο Επίτροπος λαμβάνει υπόψη την επένδυση του φορέα εκμετάλλευσης και του επιτρέπει έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του επαρκούς επενδυμένου κεφαλαίου, συνυπολογίζοντας οποιουσδήποτε συναφείς κινδύνους ενέχει ενδεχομένως το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο δικτύου.

(2) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι κάθε επιβαλλόμενος μηχανισμός ανάκτησης κόστους ή μέθοδος τιμολόγησης, προάγει την οικονομική αποδοτικότητα και τον βιώσιμο ανταγωνισμό, και μεγιστοποιεί το όφελος για τους καταναλωτές. Εν προκειμένω, ο Επίτροπος δύναται επίσης να λαμβάνει υπόψη τις διαθέσιμες τιμές σε συγκρίσιμες ανταγωνιστικές αγορές.

(3) Όταν ένας φορέας εκμετάλλευσης έχει υποχρέωση καθορισμού των τιμών με γνώμονα το κόστος, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης φέρει το βάρος της απόδειξης ότι τα τέλη υπολογίζονται βάσει του κόστους, λαμβανομένου υπόψη ενός εύλογου συντελεστή απόδοσης της επένδυσης. Για τον υπολογισμό του κόστους αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, ο Επίτροπος δύναται να χρησιμοποιεί κοστολογικά πρότυπα, ανεξάρτητα από αυτά που χρησιμοποιούνται από το εν λόγω πρόσωπο. Ο Επίτροπος δύναται να απαιτεί από τον φορέα εκμετάλλευσης να αιτιολογεί πλήρως τις τιμές που επιβάλλει και, κατά περίπτωση, δύναται να απαιτεί αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών από το χρόνο κατά τον οποίο ο εν λόγω υπόχρεος οργανισμός όφειλε να εφαρμόζει τις αντίστοιχες κοστοστρεφείς τιμές.

(4) Ο Επίτροπος εξασφαλίζει ότι, όταν η εφαρμογή συστήματος κοστολόγησης επιβάλλεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου των τιμών, πρέπει να τίθεται στη διάθεση του κοινού περιγραφή του συστήματος κοστολόγησης, στην οποία να εμφαίνονται τουλάχιστον οι βασικές κατηγορίες κόστους και οι κανόνες για την κατανομή του. Ο έλεγχος συμμόρφωσης του υπόχρεου φορέα εκμετάλλευσης με το σύστημα κοστολόγησης δύναται να ανατεθεί από τον Επίτροπο σε άλλον εξειδικευμένο φορέα ανεξάρτητο από τον υπόχρεο φορέα εκμετάλλευσης. Ο Επίτροπος δημοσιεύει ετησίως στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Δήλωση σχετικά με τη συμμόρφωση με το παρόν Άρθρο.