Λειτουργικός διαχωρισμός

60Α.-(1) Όταν ο Επίτροπος διαπιστώσει ότι οι υποχρεώσεις που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 56 έως 61 του παρόντος Νόμου απέτυχαν να εξασφαλίσουν αποτελεσματικό ανταγωνισμό και ότι σημαντικά διαχρονικά προβλήματα ανταγωνισμού ή αδυναμίες της αγοράς παραμένουν όσον αφορά τη χονδρική παροχή ορισμένων προϊόντων πρόσβασης, μπορεί, ως εξαιρετικό μέτρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 εδάφιο (3), να επιβάλει υποχρέωση σε καθετοποιημένες επιχειρήσεις να μεταθέσουν δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χονδρική παροχή συναφών προϊόντων πρόσβασης σε επιχειρησιακή μονάδα που λειτουργεί ανεξάρτητα.  Η εν λόγω επιχειρησιακή μονάδα θα προμηθεύει προϊόντα και υπηρεσίες πρόσβασης σε όλες τις επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρησιακών μονάδων της μητρικής εταιρείας, με τα ίδια χρονικά περιθώρια, όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων όσον αφορούν επίπεδα τιμών και στάθμη υπηρεσιών, καθώς και μέσω των ίδιων συστημάτων και διαδικασιών.

(2) Εφόσον ο Επίτροπος προτίθεται να επιβάλει υποχρέωση λειτουργικού διαχωρισμού, υποβάλλει αίτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιλαμβάνει:

(α) τεκμηρίωση, η οποία να αιτιολογεί το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε ο Επίτροπος βάσει του εδαφίου (1)·

(β) αιτιολογημένη αξιολόγηση από την οποία να προκύπτει ότι οι προοπτικές αποτελεσματικού και βιώσιμου ανταγωνισμού υποδομών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι ελάχιστες ή μηδαμινές·

(γ) ανάλυση του αναμενόμενου αντίκτυπου στη Ρυθμιστική Αρχή, στον επηρεαζόμενο παροχέα, ιδίως στο εργατικό δυναμικό του υπό διαχωρισμό παροχέα και στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών εν γένει, καθώς και στα επενδυτικά κίνητρα στον τομέα συνολικά, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη να εξασφαλισθεί η κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένου του αναμενόμενου αντίκτυπου στον ανταγωνισμό και των ενδεχόμενων επιπτώσεων για τους καταναλωτές·

(δ) ανάλυση των λόγων για τους οποίους η υποχρέωση αυτή θα αποτελούσε το αποτελεσματικότερο μέσο επιβολής επανορθωτι-κών μέτρων για την αντιμετώπιση των προσδιοριζόμενων προβλημάτων του ανταγω-νισμού ή περιπτώσεων δυσλειτουργίας της αγοράς που έχουν εντοπιστεί.

(3) Το ρυθμιστικό μέτρο μπορεί να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) τον ακριβή χαρακτήρα και το επίπεδο του διαχωρισμού,   προσδιορίζοντας   ιδίως  το   νομικό καθεστώς της χριστής επιχειρηματικής οντότητας·

(β) τον προσδιορισμό των στοιχείων ενεργητικού της χωριστής επιχειρηματικής οντότητας καθώς και των προϊόντων ή υπηρεσιών που θα προμηθεύει η εν λόγω οντότητα·

(γ) τις οργανωτικές ρυθμίσεις για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας του προσωπικού που απασχολείται από τη χωριστή επιχειρηματική οντότητα και την αντίστοιχη διάρθρωση κινήτρων·

(δ) κανόνες για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις·

(ε) κανόνες για την εξασφάλιση της διαφάνειας επιχειρησιακών διαδικασιών, ιδίως έναντι άλλων ενδιαφερομένων·

(στ) πρόγραμμα παρακολούθησης για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης, που περιλαμβάνει τη δημοσίευση ετήσιας έκθεσης.

(4) Έπειτα από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το σχέδιο μέτρου που λαμβάνεται, ο Επίτροπος διεξάγει συντονισμένη εξέταση των διαφόρων αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης.  Με βάση την αξιολόγηση του ο Επίτροπος επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με το Μέρος 9 του παρόντος Νόμου.

(5) Επιχείρηση στην οποία έχει επιβληθεί λειτουργικός διαχωρισμός μπορεί να υπάγεται σε  οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στα άρθρα 56 μέχρι 61 του παρόντος Νόμου σε οποιαδήποτε επιμέρους αγορά όπου έχει καθορισθεί ως κατέχουσα σημαντική ισχύ ή σε σχέση με κάθε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.