Εθελούσιος διαχωρισμός από καθετοποιημένη επιχείρηση

60Β.-(1) Παροχείς που έχουν ορισθεί ως έχοντες σημαντική ισχύ σε μία ή περισσότερες σχετικές αγορές, εφόσον προτίθενται να μεταβιβάσουν στοιχεία του τοπικού δικτύου πρόσβασης τους ή σημαντικό μέρος τους σε χωριστή νομική οντότητα υπό διαφορετική ιδιοκτησία ή να καθιερώσουν χωριστή επιχειρηματική οντότητα για την παροχή πλήρως ισότιμων προϊόντων πρόσβασης σε όλους τους παροχείς λιανικής, συμπεριλαμβανομένων και των δικών τους τμημάτων λιανικής, ενημερώνουν τον Επίτροπο εκ των προτέρων και εγκαίρως προκειμένου να του επιτρέψουν να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της σκοπούμενης μεταβίβασης.  Οι επιχειρήσεις ενημερώνουν επίσης τον Επίτροπο για τυχόν αλλαγή του επιδιωκόμενου σκοπού, καθώς και για την τελική έκβαση της διαδικασίας διαχωρισμού.

(2) Ο Επίτροπος αξιολογεί το αποτέλεσμα της σκοπούμενης μεταβίβασης επί των υφιστάμενων κανονιστικών υποχρεώσεων. Για το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος διεξάγει συντονισμένη εξέταση των διάφορων αγορών που σχετίζονται με το δίκτυο πρόσβασης.  Με βάση την αξιολόγηση, ο Επίτροπος επιβάλλει, διατηρεί, τροποποιεί ή καταργεί υποχρεώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 50, 50Α και 50Β του παρόντος Νόμου.

(3) Η νομικά ή/και λειτουργικά χωριστή επιχειρησιακή οντότητα μπορεί να υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις των άρθρων 56 έως 61 του παρόντος Νόμου σε οποιαδήποτε συγκεκριμένη αγορά όπου έχει ορισθεί  ως κατέχουσα σημαντική ισχύ ή σε οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση που έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 55, εδάφιο (3).