Υποχρεώσεις πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου

59. (1) Ο Επίτροπος δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου, να επιβάλλει, σε φορείς εκμετάλλευσης, υποχρεώσεις ικανοποίησης εύλογων αιτήσεων για πρόσβαση ή χρήση ειδικών στοιχείων του δικτύου και συναφών ευκολιών, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις που κρίνει ότι η άρνηση πρόσβασης ή οι μη εύλογοι όροι και προϋποθέσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος, θα δυσχέραιναν τη δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής αγοράς, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου ή ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον των τελικών χρηστών.

Για το σκοπό αυτό, ο Επίτροπος δύναται, μεταξύ άλλων, να απαιτεί από τους φορείς εκμετάλλευσης:

(α) την παροχή σε τρίτους πρόσβασης σε καθορισμένα στοιχεία και/ ή ευκολίες του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο,

(β) την καλόπιστη διαπραγμάτευση με πρόσωπα που ζητούν πρόσβαση,

(γ) την μη ανάκληση ήδη χορηγηθείσας πρόσβασης σε ευκολίες,

(δ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής για μεταπώληση από τρίτους,

(ε) την παροχή ανοικτής πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου,

(στ) την παροχή συνεγκατάστασης ή άλλων μορφών από κοινού χρήσης ευκολιών, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτιρίων ή ιστών,

(ζ) την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερματικών υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των ευκολιών για υπηρεσίες ευφυών δικτύων ή περιαγωγής σε κινητά δίκτυα,

(η) την παροχή πρόσβασης σε συστήματα επιχειρησιακής υποστήριξης ή παρόμοια συστήματα λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των υπηρεσιών, και

(θ) τη διασύνδεση δικτύων ή ευκολιών δικτύου.

Οι όροι που ακολουθούν τις ανωτέρω υποχρεώσεις είναι ισότιμοι και εύλογοι.

(2) Όταν ο Επίτροπος εξετάζει την επιβολή των υποχρεώσεων του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, λαμβάνει υπόψη τους εξής κυρίως παράγοντες: Όταν ο Επίτροπος εξετάζει την επιβολή των υποχρεώσεων του εδαφίου (1) του παρόντος Άρθρου, λαμβάνει υπόψη τους εξής κυρίως παράγοντες:

(α) την τεχνική και οικονομική βιωσιμότητα της χρήσης ή της εγκατάστασης ανταγωνιστικών ευκολιών, ανάλογα με τον ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και τον τύπο της διασύνδεσης και της πρόσβασης,

(β) τη σκοπιμότητα παροχής της προτεινόμενης πρόσβασης σε συνάρτηση με τις διαθέσιμες δυνατότητες

(γ) την αρχική επένδυση του κυρίου της ευκολίας, έχοντας υπόψη τους συναφείς με την υλοποίηση της επένδυσης κινδύνους,

(δ) την ανάγκη μακροπρόθεσμης διασφάλισης του ανταγωνισμού,

(ε) κατά περίπτωση, τα συναφή δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας,

(στ) την παροχή πανευρωπαϊκών υπηρεσιών