Διορισμός Διοικούσας Επιτροπής, Αυτονομία Πανεπιστημίου, Εκλογή Πρώτης Συγκλήτου

40.-(1)(α) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο, τους δύο Αντιπροέδρους και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία αποτελείται από επτά μέχρι  ένδεκα μέλη με ακαδημαϊκή κυρίως προέλευση, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και των δύο Αντιπροέδρων αυτής.

(β) Στη  Διοικούσα Επιτροπή δε δύναται να διοριστούν ή να παραμείνουν μέλη της οι ακόλουθοι:-

(i) Εργαζόμενοι στο Πανεπιστήμιο πλην αυτών που αναφέρονται ρητά στο εδάφιο (2)∙

(ii) πρόσωπα που είναι μέτοχοι ή κατέχουν θέση στη διοίκηση δημόσιων ή ιδιωτικών εταιρειών που συναλλάσσονται ή συνεργάζονται επιστημονικά με το Πανεπιστήμιο, και

(iii) πρόσωπα που έχουν συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού με μέλη του διδακτικού ή διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

(2) Μέλη της Διοικούσας Επιτροπής πρέπει να είναι τουλάχιστον και δύο  μέλη του  μόνιμου πρωτοβάθμιου διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου.

(3) Η διάρκεια της θητείας των  μελών της Διοικούσας Επιτροπής είναι για δύο χρόνια.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με εισήγηση του Υπουργού, δύναται να τερματίσει τον διορισμό οποιουδήποτε μέλους της Διοικούσας Επιτροπής για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σύγκρουσης συμφέροντος ή για συμπεριφορά απρεπή ή αντίθετη με τους σκοπούς της Διοικούσας Επιτροπής ή λόγω συχνών απουσιών από τις συνεδρίες του σώματος ή λόγω παρατεταμένης ασθένειας.

(5) Οποιοδήποτε  μέλος της Διοικούσας Επιτροπής δύναται οποτεδήποτε να παραιτηθεί από τη θέση του υποβάλλοντας έγγραφη παραίτηση προς τον Υπουργό.

(6) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που διορίστηκε με βάση τους περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους του 2003 έως (Αρ. 2) του 2008 θα εξακολουθήσει να ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της, μέχρι την ημερομηνία έναρξης του διορισμού με βάση τον  περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2008, από το Υπουργικό Συμβούλιο της Διοικούσας Επιτροπής:

Νοείται ότι η ιδιότητα προσώπου ως  μέλους της  Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν συνιστά κώλυμα για διορισμό του ως  μέλος της Διοικούσας Επιτροπής που θα διοριστεί με βάση τον  περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικό) (Αρ. 3) Νόμο του 2008.

(7) Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη,μέχρι το διορισμό του πρώτου Πρύτανη σύμφωνα με το άρθρο 43.

(8)(α) Η Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες  τις  αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

(β) Με την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου η Διοικούσα Επιτροπή παύει αυτόματα να έχει οποιεσδήποτε αρμοδιότητες ή καθήκοντα δυνάμει του νόμου αυτού. Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφαση του, τερματίζει και τυπικά τον διορισμό της Διοικούσας Επιτροπής.

(9)  Με την αυτονόμηση τουλάχιστον πέντε (5) Τμημάτων, σύμφωνα με το  εδάφιο (1) του  άρθρου 42, η Διοικούσα Επιτροπή υποβάλλει πρόταση προς τον Υπουργό για έκδοση διατάγματος για την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου:

Νοείται ότι για την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου δεν είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν όλες οι πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 13 και η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου μπορεί να συγκροτηθεί και να αποτελείται από:

(α) Τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις οι οποίοι διορίστηκαν με βάση το εδάφιο (1) του  άρθρου 43 του βασικού νόμου.

(β) (i) Δύο (2) εκπροσώπους από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εκλελεγμένο) κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από την ολομέλεια των εκλελεγμένων μελών της κάθε Σχολής.

(ii) Δύο (2) εκπροσώπους από το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό (εντεταγμένο) κάθε Σχολής, οι οποίοι εκλέγονται από την ολομέλεια των εντεταγμένων μελών της κάθε Σχολής.

(γ)  Εκπροσώπους των φοιτητών του Πανεπιστημίου, ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί στον αριθμό των Σχολών και οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου.