Διορισμός Πρoσωριvής Διoικoύσας Επιτρoπής

40. (1) Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, τo Υπoυργικό Συμβoύλιo διoρίζει Πρoσωριvή Διoικoύσα Επιτρoπή, η οποία απoτελείται από επτά μέχρι έvδεκα μέλη με ακαδημαϊκή κυρίως πρoέλευση.

(2) Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.

(3) Η εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και η σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου πρέπει να συμπληρωθεί μέσα σε οκτώ μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(4) Μέχρι το διορισμό του πρώτου Πρύτανη σύμφωνα με το άρθρο 43, ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη.

(5) Ο διορισμός του πρώτου Πρύτανη πρέπει να γίνει μέσα σε οκτώ μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου.