Κανόνες

39. (1)(α) Η Σύγκλητος εκδίδει, με την έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Κανόνες για τη ρύθμιση κάθε θέματος άλλου από τα ρυθμιζόμενα με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 38, το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται ρύθμιση.

(β) Κανόνες δύναται να εκδίδονται και για την καλύτερη εφαρμογή των Κανονισμών.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), με τους Κανόνες ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά -

(α) το περιεχόμενο των μαθημάτων∙

(β) την κατάρτιση προγράμματος σπουδών∙

(γ) τα καθήκοντα των Κοσμητόρων και των Αναπληρωτών τους∙

(δ) τον προγραμματισμό θέσεων διδακτικού προσωπικού∙

(ε) τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών∙

(στ) τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων ανά πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα κριτήρια εγγραφής των φοιτητών∙

(ζ) τον αριθμό γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων∙

(η) τον τρόπο απόκτησης τίτλου σπουδών∙

(θ) τις μετεγγραφές φοιτητών∙

(ι) το πρόγραμμα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου∙

(ια) τη στέγαση και ευημερία των φοιτητών∙

(ιβ) τη δημιουργία φοιτητικών ομίλων∙

(ιγ) τη διεξαγωγή των προγραμμάτων σπουδών∙

(ιδ) την έκδοση προγράμματος διεξαγωγής μαθημάτων και εξετάσεων∙

(ιε) τις υποχρεώσεις του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, εκλελεγμένου και εντεταγμένου.