Κανόνες

39. (1) Η Σύγκλητος εκδίδει, με την έγκριση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Κανόνες για τη ρύθμιση κάθε θέματος, άλλου από τα ρυθμιζόμενα με Κανονισμούς δυνάμει του άρθρου 38, το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται ρύθμιση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων του εδαφίου (1), με τους Κανόνες ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία των συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, καθώς και κάθε ζήτημα που αφορά -

(α)το περιεχόμενο των μαθημάτων,

(β)την κατάρτιση προγράμματος σπουδών,

(γ)τα καθήκοντα των Κοσμητόρων και των Αναπληρωτών τους,

(δ)τον προγραμματισμό θέσεων διδακτικού προσωπικού,

(ε)τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών,

(στ)τον αριθμό των παρεχομένων θέσεων ανά πρόγραμμα σπουδών καθώς και τα κριτήρια εγγραφής των φοιτητών,

(ζ)τον αριθμό γραπτών δοκιμασιών αξιολόγησης, καθώς και τον τρόπο διεξαγωγής των τελικών εξετάσεων,

(η)τον τρόπο απόκτησης τίτλου σπουδών,

(θ)τις μετεγγραφές φοιτητών,

(ι)το πρόγραμμα ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.