Συγκρότηση Εκλεκτορικών Σωμάτων

41.-(1) Η Διοικούσα Επιτροπή συγκροτεί Εκλεκτορικά Σώματα, για κάθε ειδικότητα ή Τμήμα του Πανεπιστημίου, για την επιλογή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, τα οποία αποτελούνται από:

(α) Πέντε Πρωτοβάθμιους Καθηγητές εγνωσμένου κύρους εκτός του Πανεπιστημίου που προέρχονται από πανεπιστήμια τριών τουλάχιστον χωρών, και

(β) τους εκλελεγμένους, αν υπάρχουν, Πρωτοβάθμιους Καθηγητές που έχουν αναλάβει καθήκοντα στο οικείο Τμήμα που αφορά η επιλογή του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «Πρωτοβάθμιος Καθηγητής» σημαίνει τον Καθηγητή στην ανώτερη βαθμίδα σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 24.