Ανέλιξη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου)

41Α.-(1)  Η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει ερευνητικού Ειδική Επιτροπή και Εκλεκτορικό Σώμα για κάθε αξιολόγηση και ανέλιξη μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου.

(2)  Η Ειδική Επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει έκθεση, συμπεριλαμβανομένης και της εισήγησής της για την υπό κρίση αξιολόγηση και ανέλιξη, στο Εκλεκτορικό Σώμα το οποίο τη λαμβάνει υπόψη για σκοπούς λήψης της απόφασής του.

(3)  Το Εκλεκτορικό Σώμα, λαμβάνει την απόφαση για την υπό κρίση αξιολόγηση και ανέλιξη, η οποία υποβάλλεται στη Διοικούσα Επιτροπή προ έγκριση και επικύρωση.

(4)  Η Ειδική Επιτροπή για κάθε αξιολόγηση και ανέλιξη συγκροτείται από πέντε μέλη, τα οποία πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του κρινόμενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη μέλους,ως ακολούθως:

(α)  Τρία μέλη τα οποία:

(i)  προέρχονται από άλλα πανεπιστήμια τριών διαφορετικών μεταξύ τους χωρών και

(ii)  κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης τη βαθμίδα του Καθηγητή· και

(β)  δύο μέλη, από τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, τα οποία:

(i) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης τη βαθμίδα του Καθηγητή, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά βαθμίδα Καθηγητή, ή

(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά κατώτερη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

(5) Ένας εκ των δύο μελών της Ειδικής Επιτροπής, ο οποίος είναι μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, διορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή ως Πρόεδρός της, χωρίς νικώσα ψήφο.

(6)  Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατό, για οποιοδήποτε λόγο, να συγκροτηθεί η Ειδική Επιτροπή με δύο μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (4), η Διοικούσα Επιτροπή συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό των δύο μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, με μέλη τα οποία έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του κρινόμενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη μέλους, και:

(i) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή σε άλλα πανεπιστήμια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά βαθμίδα Καθηγητή, ή

(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε άλλα πανεπιστήμια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά κατώτερη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή από καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων πανεπιστημίων, κανένας εκ των μελών της Ειδικής Επιτροπής θα είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο με άλλο μέλος της Ειδικής Επιτροπής:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που η Ειδική Επιτροπή απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή από Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων πανεπιστημίων, η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει ένα εξ αυτών ως Πρόεδρο χωρίς νικώσα ψήφο.

(7)  Το Εκλεκτορικό Σώμα, για έκαστη αξιολόγηση και ανέλιξη συγκροτείται από πέντε μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Τμήματος ή της Σχολής στα οποία υπάγεται το κρινόμενο για αξιολόγηση ή ανέλιξη μέλος, τα οποία:

(i)  έχουν κατά προτίμηση, αλλά όχι υποχρεωτικά το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του κρινόμενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη μέλους και

(ii)  κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή, σε περίπτωση που ηανέλιξη αφορά βαθμίδα Καθηγητή, ή

(iii)  κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά κατώτερη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

(8)  Ένας εκ των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος διορίζεται από τη Διοικούσα Επιτροπή ως Πρόεδρός της χωρίς        νικώσα ψήφο.

(9) Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατό, για οποιοδήποτε λόγο, να συγκροτηθεί το Εκλεκτορικό Σώμα με πέντε μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου, όπως προβλέπεται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) του εδαφίου (7), η Διοικούσα Επιτροπή συμπληρώνει τον απαιτούμενο αριθμό των πέντε μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου διορίζοντας μέλη, τα οποία:

(i) έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του κρινόμενου για αξιολόγηση ή ανέλιξη μέλους και

(ii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή σε άλλα πανεπιστήμια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, ή

(iii) κατέχουν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης ανέλιξης, τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή σε άλλα πανεπιστήμια, σε περίπτωση που η ανέλιξη αφορά κατώτερη βαθμίδα από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το Εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων πανεπιστημίων, κανένας εκ των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος θα είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής στο ίδιο πανεπιστήμιο, με άλλο μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που το Εκλεκτορικό Σώμα απαρτίζεται εξ ολοκλήρου από Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές ή Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές άλλων πανεπιστημίων, η Διοικούσα Επιτροπή διορίζει έναν εξ αυτών ως Πρόεδρο χωρίς νικώσα ψήφο.

(10) Μέλος του Εκλεκτορικού Σώματος δεν επιτρέπεται να είναι και μέλος της Ειδικής Επιτροπής, σε αξιολόγηση και ανέλιξη μέλος του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου.

(11)  Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε θέματα αφορούν ή σχετίζονται με την εκλογή, αξιολόγηση και ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), πριν την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου, καθορίζονται με Κανονισμούς:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση Κανονισμών που αφορούν την εκλογή, αξιολόγηση και ανέλιξη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) πριν την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου, εφαρμόζονται, με σεβασμό στις προαναφερόμενες μεταβατικές διατάξεις και τηρουμένων των αναλογιών και στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, οι συναφείς διατάξεις των περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμων του 1989 έως 2007 και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων συναφών Κανονισμών.