Πρώτο Συμβούλιο Τμήματος και Σχολής

42. (1) Με την εκλογή επτά τουλάχιστον μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) κάθε Τμήματος, από τα οποία τέσσερα τουλάχιστον να είναι μόνιμα και με το διορισμό του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) του Τμήματος, το Τμήμα αυτονομείται και καταρτίζεται το Συμβούλιο του Τμήματος.

(2) Κατά τον καταρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του Τμήματος, τα μόνιμα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) μπορεί να είναι μόνον τρία.

(3) Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των Συμβουλίων δύο τουλάχιστο Τμημάτων μιας Σχολής, εκλέγονται ο πρώτος Κοσμήτορας και ο πρώτος Αναπληρωτής Κοσμήτορας και συγκροτείται το Συμβούλιο της Σχολής:

(4) Κατά την πρώτη εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα πρωτοβάθμια μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής, ανεξάρτητα από το αν έχει αυτονομηθεί το Τμήμα στο οποίο ανήκουν, τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), καθώς και τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) των Ερευνητικών Μονάδων που υπάγονται στη Σχολή.

(5) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατός ο καταρτισμός Συμβουλίου του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, το Τμήμα αυτό εκπροσωπείται στο Συμβούλιο της Σχολής από-

(α) Τον Προσωρινό Πρόεδρο του Τμήματος, που κατέχει τουλάχιστον θέση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και εκλέγεται από το σύνολο των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Τμήματος,

(β) δύο εκπροσώπους του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου), οι οποίοι εκλέγονται από το σύνολο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Τμήματος, και

(γ) ένα εκπρόσωπο του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος, που εκλέγεται από το  σύνολο των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ενταγμένου) του Τμήματος.