Πρώτο Συμβούλιο Τμήματος και Σχολής

42. (1) Με την εκλογή επτά τουλάχιστον μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) κάθε Τμήματος, από τα οποία τέσσερα τουλάχιστον να είναι μόνιμα και με το διορισμό του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου) του Τμήματος, το Τμήμα αυτονομείται και καταρτίζεται το Συμβούλιο του Τμήματος.

(2) Κατά τον καταρτισμό του πρώτου Συμβουλίου του Τμήματος, τα μόνιμα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) μπορεί να είναι μόνον τρία.

(3) Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης των Συμβουλίων δύο τουλάχιστο Τμημάτων μιας Σχολής, εκλέγονται ο πρώτος Κοσμήτορας και ο πρώτος Αναπληρωτής Κοσμήτορας και συγκροτείται το Συμβούλιο της Σχολής:

(4) Κατά την πρώτη εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα πρωτοβάθμια μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) της Σχολής, ανεξάρτητα από το αν έχει αυτονομηθεί το Τμήμα στο οποίο ανήκουν, τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εντεταγμένου), καθώς και τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) των Ερευνητικών Μονάδων που υπάγονται στη Σχολή.