Διορισμός Εκλεκτορικών Σωμάτων

41. (1) Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή διορίζει Εκλεκτορικά Σώματα, αποτελούμενα από Κυπρίους, κατά προτίμηση, καθηγητές πανεπιστημίου εγνωσμένου κύρους που προέρχονται από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες, για επιλογή του πρώτου διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου) του Πανεπιστημίου.

(2) Τα Εκλεκτορικά Σώματα είναι πενταμελή, και διορίζεται ένα Εκλεκτορικό Σώμα για κάθε ειδικότητα ή Τμήμα του Πανεπιστημίου.

(3) Τα Εκλεκτορικά Σώματα προβαίνουν στην εκλογή των πρώτων Καθηγητών και Αναπληρωτών Καθηγητών του Πανεπιστημίου.

(4) Με την εκλογή τους, οι πρώτοι Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές καθίστανται μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος του οικείου Τμήματος ή ειδικότητας.

(5) Ακολούθως, το Εκλεκτορικό Σώμα κάθε Τμήματος ή ειδικότητας προβαίνει στην εκλογή των υπόλοιπων μελών του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (εκλελεγμένου).