Διορισμός Πρoσωριvής Διoικoύσας Επιτρoπής

40. (1) Μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, τo Υπoυργικό Συμβoύλιo διoρίζει Πρoσωριvή Διoικoύσα Επιτρoπή, η οποία απoτελείται από επτά μέχρι έvδεκα μέλη με ακαδημαϊκή κυρίως πρoέλευση.

(2) Μέχρι την εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και τη σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.

(3) Η εκλογή της πρώτης Συγκλήτου και η σύσταση του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου πρέπει να συμπληρωθεί μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ή υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αυτονομηθεί τουλάχιστον πέντε Τμήματα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

(4) Μέχρι το διορισμό του πρώτου Πρύτανη σύμφωνα με το άρθρο 43, ο Πρόεδρος της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής έχει όλες τις αρμοδιότητες και εκτελεί όλα τα καθήκοντα του Πρύτανη.

(5) Ο διορισμός του πρώτου Πρύτανη πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε χρόνια από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου ή υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν αυτονομηθεί τουλάχιστον πέντε Τμήματα, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.