Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει διατάγματα για:

(α) Την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση στην επικράτεια της Δημοκρατίας των Κανονισμών Ασφαλείας που αναφέρονται στο Παράρτημα και στην Απόφαση  2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατομ, καθώς και για τον καθορισμό της διαδικασίας έκδοσης των εξουσιοδοτήσεων, διενέργειας των συνεντεύξεων και για τον καθορισμό της σύνθεσης και των όρων  λειτουργίας της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 12·

(β) την τροποποίηση του Παραρτήματος, για σκοπούς άμεσης προσαρμογής με το κοινοτικό κεκτημένο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία γενικότερα·

(γ) τη ρύθμιση των προδιαγραφών χειρισμού  διαβαθμισμένων πληροφοριών και τη διαδικασία εξουσιοδότησης του προσωπικού που θα έχει πρόσβαση σε αυτές∙

(δ) τον καθορισμό της διαδικασίας εξουσιοδότησης προσώπων και των προδιαγραφών ασφαλείας που αφορούν τη διαπραγμάτευση και την ανάθεση διαβαθμισμένων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης συμφωνιών επιχορήγησης, με τις οποίες ανατίθενται καθήκοντα που αφορούν, συνεπάγονται και/ή περιλαμβάνουν διαβαθμισμένες πληροφορίες και/ή διαβαθμισμένες πληροφορίες ΕΕ και την υλοποίηση των εν λόγω συμβάσεων από βιομηχανικούς ή άλλους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης διαβαθμισμένων πληροφοριών και/ή διαβαθμισμένων πληροφοριών ΕΕ ή της πρόσβασης σε αυτές κατά τη διαδικασία ανάθεσης κρατικών συμβάσεων ή πρόσκλησης υποβολής προτάσεων∙ και

(ε) τον καθορισμό των προδιαγραφών ασφαλείας αναφορικά με τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, αποθήκευσης ή διαβίβασης σε συστήματα επικοινωνιών, επεξεργασίας πληροφοριών ή σε άλλα ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και ειδικότερες αρμοδιότητες σε συνάφεια με τα πιο πάνω.