Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς σχετικά με τους κανόνες του διαβαθμισμένου υλικού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου και για οτιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν ειδικότερα για-

(α) Τον καθορισμό των λεπτομερειών των όρων άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων των αρμόδιων φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 9, και την υλοποίηση των διατάξεων της Απόφασης 2001/264/ΕΚ· και

(β) την τήρηση των αρχών που καθορίζονται στην Απόφαση 2001/264/ΕΚ καθώς και για οτιδήποτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, με σκοπό την προσαρμογή με το κοινοτικό κεκτημένο και ευρύτερα το ευρωπαϊκό δίκαιο·

(γ) τη λήψη εφαρμοστικών, για την Απόφαση 2001/844/ΕΚ,  ΕΚΑΧ, Ευρατόμ  μέτρων, με σκοπό την επίτευξη ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης διαβαθμισμένων εγγράφων, πληροφοριών και υλικού.