Εξουσία έκδοσης Κανονισμών

17.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς σχετικά με τους κανόνες του διαβαθμισμένου υλικού καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή του Νόμου και για οτιδήποτε πρέπει ή είναι δεκτικό καθορισμού στον παρόντα Νόμο.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο μπορούν να προβλέπουν ειδικότερα για-

(α) Τον καθορισμό των λεπτομερειών των όρων άσκησης των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και υποχρεώσεων των αρμόδιων φορέων που αναφέρονται στα άρθρα 5 έως 9, και την υλοποίηση των διατάξεων της Απόφασης 2001/264/ΕΚ· και

(β) την τήρηση των αρχών που καθορίζονται στην Απόφαση 2001/264/ΕΚ καθώς και για οτιδήποτε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, με σκοπό την προσαρμογή με το κοινοτικό κεκτημένο και ευρύτερα το ευρωπαϊκό δίκαιο.