Αδικήματα και ποινές

16.-(1) Οποιοσδήποτε-

(α) Διαδίδει ή αφήνει να διαρρεύσουν καθ' οποιοδήποτε τρόπο διαβαθμισμένες πληροφορίες, έγγραφα ή υλικό κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και των Κανονισμών ή Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού· ή

(β) παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε οδηγία ή εντολή που του επιβάλλεται με βάση τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται βάσει αυτού,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €3400, ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.

(2) Οποιοσδήποτε παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών ή Διαταγμάτων για την οποία δεν προβλέπεται διαφορετικά, υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τον ένα χρόνο ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €1700 ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και της χρηματικής ποινής.