Πειθαρχικά παραπτώματα

15.-(1) Παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου λογίζεται ως παράβαση «υποχρέωσης και καθήκοντος δημοσίου υπαλλήλου» για σκοπούς εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων των άρθρων 73 έως 86 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2001.

(2) Παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου, από πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται ή υπηρετεί στις Δυνάμεις Ασφάλειας της Δημοκρατίας ή στις Ένοπλες Δυνάμεις της Δημοκρατίας λογίζεται ως πειθαρχικό παράπτωμα, δυνάμει της ειδικότερης νομοθεσίας που διέπει το καθεστώς της εργοδοσίας ή υπηρεσίας του εν λόγω προσώπου και επιβολής των καθορισμένων, στις σχετικές διατάξεις, πειθαρχικών ποινών.

(3) Ο όρος ‘παρών Νόμος’ που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) περιλαμβάνει και τους Κανονισμούς και Διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.