Μέτρα εφαρμογής για την Απόφαση 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ Ευρατομ

14Α.-(1) Για σκοπούς εφαρμογής της Απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ Ευρατομ:

(α) Η Εθνική Αρχή Ασφαλείας ασκεί στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες που  χορηγούνται στην εθνική αρχή ασφαλείας που αναφέρεται στην εν λόγω Απόφαση·

(β) ο Εθνικός Οργανισμός Ασφαλείας ασκεί στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες που  χορηγούνται στον εθνικό οργανισμό ασφαλείας που αναφέρεται στην εν λόγω Απόφαση·

(γ) Η Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών Τεχνικής Φύσεως (INFOSEC) ασκεί στη Δημοκρατία τις αρμοδιότητες που χορηγούνται στην αρχή ασφαλείας πληροφοριών τεχνικής φύσης (INFOSEC)  που αναφέρεται στην εν λόγω Απόφαση.

(2) Παράβαση των προνοιών της Απόφασης 2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ Ευρατομ, θεωρείται παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου.