Κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών

14. Κοινοποίηση διαβαθμισμένων πληροφοριών EE σε τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς, γίνεται μόνο με απόφαση του Συμβουλίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Παραρτήματος.