Πειθαρχικά παραπτώματα

15. Παράβαση των προνοιών του παρόντος Νόμου λογίζεται ως παράβαση «υποχρέωσης και καθήκοντος δημοσίου υπαλλήλου» για σκοπούς εφαρμογής των πειθαρχικών διατάξεων των άρθρων 73 έως 86 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2001.