Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει διατάγματα για:

(α) Την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση στην επικράτεια της Δημοκρατίας των Κανονισμών Ασφαλείας που αναφέρονται στο Παράρτημα και στην Απόφαση  2001/844/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατομ, καθώς και για τον καθορισμό της διαδικασίας έκδοσης των εξουσιοδοτήσεων, διενέργειας των συνεντεύξεων και για τον καθορισμό της σύνθεσης και των όρων  λειτουργίας της Επιτροπής που αναφέρεται στο άρθρο 12· και

(β) την τροποποίηση του Παραρτήματος, για σκοπούς άμεσης προσαρμογής με το κοινοτικό κεκτημένο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία γενικότερα.