Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

18. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει διατάγματα για:

(α) Την πρακτική εφαρμογή και υλοποίηση στην επικράτεια της Δημοκρατίας των Κανονισμών Ασφαλείας που αναφέρονται στο Παράρτημα· και

(β) την τροποποίηση του Παραρτήματος, για σκοπούς άμεσης προσαρμογής με το κοινοτικό κεκτημένο και την ευρωπαϊκή νομοθεσία γενικότερα.