Εξουσίες Υπουργού

18Α.− (1) Ο Υπουργός μεριμνά για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών και των Διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2) Για την υλοποίηση των σκοπών του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται να εκδίδει οδηγίες αναφορικά με τη διοίκηση, τον έλεγχο και την οργάνωση της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας.