Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων

29.-(1) Η Τράπεζα εκδίδει τραπεζογραμμάτια που κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του άρθρου 106 της Συνθήκης και του άρθρου 16 του Καταστατικού.

(2) Η Τράπεζα εκδίδει, ως αντιπρόσωπος της Κυβέρνησης, κέρματα που κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα στη Δημοκρατία. Η ποσότητα των εκδιδόμενων κερμάτων τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η δε ονομαστική αξία και οι τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του άρθρου 106 της Συνθήκης:

Νοείται ότι, το ποσό της ονομαστικής αξίας των κερμάτων που  βρίσκονται σε κυκλοφορία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (Τροποποιητικού) Νόμου του 2016 μεταφέρεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό σε πίστη του Πάγιου Ταμείου:

Νοείται περαιτέρω ότι, το ποσό της ονομαστικής αξίας των κερμάτων που τίθενται σε κυκλοφορία από την Τράπεζα ετησίως μεταφέρεται στο Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό σε πίστη του Πάγιου Ταμείου ανά εξάμηνο, την 30ή Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, μετά την αφαίρεση από αυτό του ποσού της ονομαστικής αξίας των κερμάτων που έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, θέματα σχετικά με τη συνεργασία της Κυβέρνησης και της Τράπεζας για την έκδοση κερμάτων τα οποία απαιτείται να καθοριστούν ή είναι δεκτικά καθορισμού, δύναται να ρυθμίζονται μέσω συμφωνιών ή άλλων διευθετήσεων.