Χρηματικές συναλλαγές σε ευρώ

28.—(1) Όλες οι χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στη Δημοκρατία, θεωρούνται ότι εκφράζονται σε ευρώ εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

(2) Όλες οι χρηματικές συναλλαγές που διενεργούνται στη Δημοκρατία διακανονίζονται σε ευρώ, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σε οποιοδήποτε δημόσιο εσωτερικό ή διεθνές νομοθετικό μέτρο ή εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.