Έκδοση τραπεζογραμματίων και κερμάτων

29.-(1) Η Τράπεζα εκδίδει τραπεζογραμμάτια που κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του άρθρου 106 της Συνθήκης και του άρθρου 16 του Καταστατικού.

(2) Η Τράπεζα εκδίδει κέρματα που κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα στη Δημοκρατία. Η ποσότητα των εκδιδόμενων κερμάτων τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η δε ονομαστική αξία και οι τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων σε ευρώ καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (2) του άρθρου 106 της Συνθήκης.